Tác Giả
NAM DAO


Nam Dao - Nguyễn Mạnh Hùng

Trang nhà:http://amvc.free.fr/Damvc/Nam_Dao/NamDao.htm

Đôi dòng về nam dao

Tên thật Nguyễn Mạnh Hùng 
Bút hiệu: Nam Dao, Dã Tượng 
Giáo sư Kinh Tế học tại Đại Học Laval – Québec, Canada.

Sách đã in

  • Bể Dâu (tiểu thuyết lịch sử ), 2 tập, 991 tr, NXB Văn Mới, California, 2007.
  • Những con người, những bóng ma, bút ký, 250 tr,NXB Văn Mới, California , 2006.
  • L’écho du gong, edition Aube, France, 2006.
  • Trăng thuê ảo ảnh, (tập truyện), 190 tr, Nhà XB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004.
  • Đất Trời (tiểu thuyết lịch sử) , 420 tr, Nxb Văn Mới, California, 2002.
  • tái bản ,404 tr, NXB Đà Nẵng, Việt Nam, 2007.
  • Khoảng chơi vơi ( Truyện và Ký ), 242 tr, NXB ThiVan, 2001.
  • Trong buốt pha lê ( Tập Truyện ), 219 tr, NXB ThiVan, 2001.
  • Ba vở kịch, 232 tr, NXB ThiVan, 2000.
  • Tiếng Cồng ( tiểu thuyết), 182 tr, NXB ThiVan, 2000.
  • Gió Lửa (tiểu thuyết lịch sử), 493 tr, NXB ThiVan, 1999.

Thơ

  • Dịch lại Thơ Đường, 230 tr, 1995,http://amvc.free.fr
  • Chinh Phụ Ngâm dịch theo nguyên thể Hán văn, 148 tr, 1996, http:// amvc.free.fr/
  • Thơ Nam Dao, 167 tr, 1996. http:// amvc.free.fr/
  • Dấu Vết Ngậm Ngùi ( tập thơ), 1989.

bài đã đăng của nam dao

(bấm vào đề tài đọc tiếp)
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Thơ Nam Dao
Nam Dao
2
Ngàn Năm Gió Bay
Nam Dao
3
Gió Lửa
Nam Dao
4        Trở lại trang mặt