Tác Giả
NGUYỄN VĂN CANHSơ Lược Tiểu Sử Giáo Sư
NGUYỄN VĂN CANH

                                                            Trang Blog: http://nguyenvancanh.blogspot.com.au

Tại Việt Nam:

 • Đại học Luật Khoa, Sàigòn: Phụ tá Khoa Trưởng & Giáo sư
  • Phụ trách diễn giảng các môn: “Những vấn đề Chính Trị Quốc Tế Hiện Đại” (Năm IV Ban Tư Pháp); “Sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khảo cứu về chiến lược bành trướng thế lực”, (Năm thứ IV Ban Công Pháp); “Luật pháp Đối Chiếu” (Năm thứ I Ban Cử Nhân).
  • Theo dõi và đánh giá Sinh Viên Cao Học Ban Công Pháp.
 • Đại học Luật Khoa Huế: “Luật Hiến Pháp”, Năm I, Ban Cử Nhân.
 • Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh:
  • Chính trị Học Tổng Quát, Năm I, Ban Cử nhân,
  • Các Chế Độ Chính Trị Quốc Tế Đối Chiếu, Năm III, Ban Chính Trị.
  • Quốc Tế Công Pháp, Năm IV, Ban Chính Trị.
 • Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Quân Lực VNCH
  • Thuyết trình về “Cộng sản Việt Nam: Kỹ thuật củng cố quyền hành”
 • Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, Quân Lực VNCH:
  • Thuyết trình về  “Cộng Sản Việt Nam: Ý thức hệ và các sách lược thi hành”

 

Tại Hoa Kỳ:

 • Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford, học giả;
 • Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại Học U. C. Berkeley, California: Đồng Giám Đốc, Dự Án Oral Life History.
 • Là tác giả nhiếu sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tap chí bằng Anh và Việt ngữ.  Đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á.
Nguồn: http://nhansinh.com/tusach/hoangsatruongsa/tieusu.phpSTT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Đọc Cuốn Hồi Ký Của Hà Thúc Ký
Nguyễn Văn Canh
2
Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Thuyết Trình Tại Đại Học George Mason
Tuyết Mai
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt