www.vietnamvanhien.net

Tác Giả
NGUYỄN THANH ĐỨC
Trang Mạng: http://www.danhgiactau.com

STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Lược Sử  Tộc Việt
Nguyễn Thanh Đức
2
Học Thuyết Việt Nam - Trên Thạp và Trống Đồng
   Nguyễn Thanh Đức
3
Đã 13 Lần Thắng Giặc Tàu Xâm Lược
Nguyễn Thanh Đức       Trở lại trang mặt