1
Sổ Đỏ Vũ Trọng Phụng
2
Sao Mày Không Vỡ Nắp Ơi Vũ Trọng Phụng
3
Người Có Quyền Vũ Trọng Phụng
4
Một Đồng Bạc Vũ Trọng Phụng
5
Một Con Chó hay Chim Chuột Vũ Trọng Phụng
6
Một Cái Chết Vũ Trọng Phụng
7
Lấy Vợ Xấu Vũ Trọng Phụng
8
Kỹ Nghệ Lấy Tây Vũ Trọng Phụng
9
Cạm Bẫy Ngươì Vũ Trọng Phụng
10
Cơm Thầy Cơm Cô Vũ Trọng Phụng