Nhà Thơ ĐỖ QUÝ TOÀN
Nhà Báo NGÔ NHÂN DỤNG

STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Tin Vào Tương Lai Dân Chủ
Ngô Nhân Dụng
2
Dân Chủ Không Thể Xin, Cho
Ngô Nhân Dụng
3
Dân Khí Và Dân Chủ
Ngô Nhân Dụng
4
Thiên An Môn Tại Hồng Kông
Ngô Nhân Dụng
5
Sông Cửu Long Kêu Cứu
Ngô Nhân Dụng

        Trở lại trang mặt