Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTổ Chức Quốc Tế

STT
Tên Tổ Chức
 Tác Giả
 1
 T́m Hiểu Nhóm 20 (G20)

 Nam Phong
 2
 Liên Hiệp Quốc

 Wikipedia
 3
 Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)

 sưu tầm
 4
 Ngân Hàng Thế Giới (WB)

 sưu tầm
5
 Tổ Chức Thương Măi Thế Giới (WTO)

 Wikipedia
 6
 Khối Liên Âu (EU)

 Wikipedia
7
 Liên Minh Pḥng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO)

 Wikipedia
8
 Hội Các Nước Đông Nam Á Châu (ASEAN)

 Nam Phong
  9
 Liên Đoàn Á Rập - Arab League

 Wikipedia
 10
 Phong Trào Phi Liên Kết -  Non-Aligned Movement (NAM)

 Wikipedia
 11
 Khồi Thịnh Vương Chung (The Commonwealth Nations)

 Wikipedia
  12
 Hội Văn Bút Quốc Tế (PEN International)

     sưu tm
 13
 T́m Hiểu Về Tổ Chức Theo Dơi Nhân Quyền và Giải Thưởng ..

 Nam Phong
 14
 Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới ( Reporters Without Borders)
 
 Nam Phong
 15
 Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế

 Nam Phong
  16
 Toá Án Quốc Tế

 Wikipedia
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến h́nh thành với hai mục đích:


1- Lưu trữ và phổ biến di sản văn hóa của Việt tộc.
2- Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc và Tự Chủ"
ngàn đời cuả Việt tộc.


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tổ Chức Quốc tế
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.